Novinka na ochranu spotřebitele nejen proti "šmejdům": Smlouvu již nelze po telefonu

Smlouvu nelze po telefonu

V článku se zaměřujeme na význam právní odbornosti a důvěry v právním prostředí. Přečtěte si, jak tyto klíčové hodnoty ovlivňují úspěch právních kauz a posilují vztahy s klienty.

Novinka na ochranu spotřebitele proti šmejdům Internet VDSL: Smlouvu nelze po telefonu, Smlouvu nelze po telefonu, nová právní úprava

1. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., novelizující některá ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a rovněž občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebitelům. Dochází tak například ke zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím telefonických hovorů.

Novinka: smlouvu nelze po telefonu

V dnešním digitálním věku, kdy se zdá, že téměř vše lze vyřešit jednoduchým telefonátem nebo kliknutím na tlačítko, je důležité si uvědomit, že určité věci vyžadují osobnější přístup – a to se týká i smluvních záležitostí. V tomto článku se podíváme na to, proč smlouvu nelze uzavřít pouze po telefonu a jaké jsou důvody a právní aspekty, které stojí za touto zdánlivě jednoduchou, ale zásadní zásadou. Prozkoumáme, jaký vliv má tento přístup na ochranu spotřebitele a integritu smluvního procesu.

Nová právní úprava

Nová právní úprava je zavedena s cílem chránit spotřebitele před nečekaným a možným zneužitím v situacích, kdy by v minulosti mohli být překvapeni a následně přiměni k uzavření smlouvy, která není pro ně výhodná. Tento problém se v praxi objevoval překvapivě často, a to zejména ve chvílích, kdy byla smlouva uzavřena bez dostatečného porovnání s nabídkami konkurence, nebo když si spotřebitel později uvědomil, že si objednal produkt či službu, kterou ve skutečnosti nepotřebuje nebo nevyužívá. Nové předpisy si klade za cíl předejít takovým situacím a zajistit, aby spotřebitelé nebyli zatěžováni finančními závazky z nevýhodných smluv, které byly uzavřeny bez dostatečného uvědomění a porozumění jejich důsledkům.

Nyní je možné telefonicky kontaktovat spotřebitele pouze s nabídkou uzavření smlouvy. Po takovém telefonickém hovoru má podnikatel povinnost zaslat spotřebiteli tuto nabídku v textové podobě bez zbytečného odkladu, například prostřednictvím e-mailu nebo dopisem, a to vždy tak, aby bylo možné nabídku prokazatelně doložit. Tento postup poskytuje spotřebiteli dostatečný čas a prostor na zvážení a rozhodnutí, zda smlouvu skutečně uzavře. Aby došlo k platnému uzavření smlouvy, je nutné, aby spotřebitel nabídku přijal. To může učinit buď standardním způsobem podpisem na listinném dokumentu nebo neformálně elektronicky, například prostřednictvím e-mailu či SMS. Pokud spotřebitel nabídku nepřijme, není jím uzavřenou smlouvou vázán.

Pokud se jedná o uzavírání smluv na poskytování služeb elektronických komunikací, popsaná legislativní změna se vhodně doplňuje se speciální právní úpravou obsaženou v zákonu o elektronických komunikacích. Podle této úpravy jsou podnikatelé od 1. 7. 2022 povinni poskytnout zákazníkům před uzavřením smlouvy – a to i v případě, že by smlouva byla uzavírána prostřednictvím telefonického hovorustručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy odpovídající šabloně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. V tomto shrnutí jsou uvedeny základní parametry dané smlouvy.

U distančně uzavíraných smluv, tedy smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku, včetně telefonického hovoru, jsou pak podnikatelé povinni bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, smluvní informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta 14 dnů pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Smlouvu nelze po telefonu: Novinka pro spotřebitele 2023

Zdroj: Český telekomunikační úřad. Monitorovací zpráva 1/2023, Connectivity.cz.

Klíčové pojmy: Uzavírání smluv, Internet VDSL, Optický Internet, Novinka na ochranu spotřebitele proti „šmejdům“: Smlouvu již nelze uzavřít výhradně po telefonu, Ochrana proti šmejdům

Další články